kennismaken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plusuren.nl

Definities:

 1. Plusuren.nl is een handelsnaam van Besloten Vennootschap OnlineHuiswerkklas.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 84968567
 2. De Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Plusuren.nl een Overeenkomst sluit, in de regel: de onderwijsinstelling die Plusuren.nl afneemt.
 3. De Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Plusuren.nl wordt ingeschreven door de onderwijsinstelling.
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Plusuren.nl en de Contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand d.m.v. goedkeuring op een offerte uitgebracht door Plusuren.nl. Contractant kan de offerte telefonisch, via e-mail of schriftelijk goedkeuren.
 6. De Tarieven: Plusuren.nl hanteert voor Plusuren géén vast tarief. Tarieven variëren afhankelijk van het aantal plusuren dat wordt afgenomen, de vereiste deskundigheid van de docenten (bovenbouw / onderbouw) en de duur van de samenwerking.
 7. De duur van de Overeenkomst: De duur van de Overeenkomst die Contractant met Plusuren.nl aangaat staat omschreven in de offerte en duurt minimaal 4 weken.

 

Algemeen:

 1. De Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Plusuren.nl zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Plusuren.nl.
 3. De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens..
 4. Plusuren.nl biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Plusuren.nl verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 5. In gevallen van overmacht voor Plusuren.nl kan het voorkomen dat de omstandigheden in de plusuren tijdelijk negatief beïnvloed worden. Plusuren.nl is hiervoor niet aansprakelijk.
 6. De Leerling kan geschorst worden indien sprake is van aanhoudend storend of bedreigend gedrag.
 7. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, via info@plusuren.nl (zie ook artikel 7 onder “Tarieven en Betaling”).

 

 

Tarieven en Betaling:

 1. Het opmaken van de factuur geschiedt elke vier weken. Op een factuur staan diensten met terugwerkende kracht vermeld: Plusuren.nl verlangt géén vooruitbetaling.  Omdat onze facturatie altijd per vier weken achteraf plaatsvindt, worden de kosten die worden vermeld op de offerte niet in één keer in rekening gebracht.
 2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Plusuren.nl aangewezen bank- of girorekening. Dit kan indirect via de IDeal betaalknop die Plusuren.nl  verstuurt in iedere email die een factuur bevat, of via een directe overboeking. De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen.
 3. Als de betalingstermijn wordt overschreden stuurt Plusuren.nl direct een herinnering. 7 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt Plusuren.nl een tweede herinnering. 14 dagen na het verstrijken van de tweede betalingstermijn zal Plusuren.nl de samenwerking voorlopig beëindigen, in ieder geval tot dat de factuur is betaald.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Plusuren.nl kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Design & Development by Okaia

Copyright Plusuren 2021

Design & Development by Okaia